Skip Navigation Links : صفحه اصلی - لسان دری : اسناد معیاری برای تدارکات عامه : متحدالمال های اداره پالیسی تدارکات : شما در اینجا هستید
Skip Navigation Links

متحدالمال های اداره پالیسی تدارکات

شما میتوانید که متحدالمال های صادر شده توسط ادارۀ پالیسی تدارکات را به لسان دری به شکل PDF از جدول ذیل دانلود کنید.   

 

نمبر متحدالمال توضیح فورمت دانلود
PPU/C001/1385 مادۀ 13 قانون تدارکات (2005)- آمادگی پلان گذاری تدارکاتی توسط ادارات تدارکاتی Download
PPU/C002/1385 توضیح بیشتر به ارتباط روش مناقصه باز در تدارک اجناس ، امور ساختمانی و خدمات غیر مشورتی تحت قانون تدارکات Download
PPU/C003/1386 ایجاد ادارۀ قراردادها (CMO) در چوکات وزارت مالیه Download
PPU/C004/1386 منظوری تدارکات توسط کمیسیون تدارکات خاص Download
PPU/C005/1386 احکام طرزالعمل تدارکات افغانستان Download
PPU/C006/1386 ایجاد کمیته ارزیابی - حکم 65 و 94 "احکام طرزالعمل تدارکات عامه" Download
PPU/C007/1386 نقش اداره پالیسی تدارکات Download
PPU/C008/1386 طرزالعمل ارائۀ پیشنهاد اعطاء جهت منظوری توسط کمیسیون تدارکات خاص Download
PPU/C009/1386 ارائۀ معلومات به کمیسیون تدارکات خاص جهت دریافت توضیح قبل از پیشرفت پروسۀ ارزیابی در صورتیکه تعداد آفرها و پیشنهادات دریافت شده ناکافی (کمتر از 3) باشد Download
PPU/C0010/1386 راجع ساختن تدارکات بلند قیمت به واحد تدارکاتی دفتر خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان (ARDS) به منظور دریافت کمک و تسهیلات در روند تدارکات. Download
PPU/C011/1386 ایجاد کمیته تدارکاتی در دفاتر ولایتی وزارت خانه ها، ریاست ها و نماینده گی ها Download
PPU/C012/1386 اطلاعیۀ عام در مورد عقد قرارداد Download
PPU/C013/1386 نشر اعلانات Download
PPU/C014/1387 طرزالعمل دریافت آفر ها Download
PPU/C015/1386 فرهنگ لغات تدارکات عامه افغانستان Download
PPU/C016/1386 شرطنامۀ نمونوی برای تدارک اجناس. Download
PPU/C017/1387 تصویب قاون جدید تدارکات عامه ، و تجدید حدود صلاحیت های آمرین اعطاء Download
PPU/C018/1387 مادۀ 11 قانون تدارکات 2008 (مادۀ 13 قانون تدارکات 2005) و حکم نمبر 8 و 9 احکام طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان در رابطه به تهیه پلان تدارکاتی توسط ادارات تدارکاتی Download
PPU/C019/1387 شرطنامه معیاری درخواست نرخ دهی برای تهیه و تدارک اجناس و امور ساختمانی Download
PPU/C020/1387 طرزالعمل صدور و فروش شرطنامه Download
PPU/C021/1387 توظیف ناظرین  (کنترولران) تدارکاتی در وزارتخانه ها به منظور فراهم نمودن تسهیلات و مشوره به هیأت تدارکات و آمرین اعطاء در تدارکات دارای حجم پولی بلند و ایجاد سهولت در روند و تهیه گزارش Download
PPU/C022/1387 ترتیبات مؤقتی در مورد تدارکات Download
PPU/C023/1388

مشاهدات ناظرین امور تدارکاتی و مشوره های ارایه شده از طرف اداره پالسی تدارکات

Download
PPU/C024/1388

تکثیر شرطنامه معیاری برای تدارک اجناس و امور ساختمانی

Download
PPU/C025/1388

تصدیق ظرفیت تدارکاتی

Download
   فورمه تصدیق ظرفیت تدارکاتی Download
PPU/C026/1388

صدور و تکثیر اسناد معیاری درخواست نرخ دهی برای اجناس و امور ساختمانی برای بار دوم

Download
PPU/C027/1388 احکام طرزالعمل تدارکات افغانستان Download
PPU/C028/1388 رهنمود طرزالعمل برای درخواست و تجدید نظر تدارکاتی Download
PPU/C029/1388 اسناد معیاری مطالبه پیشنهادات برای خدمات مشورتی Download
PPU/C030/1388 اسناد ارزیابی قبلی اهلیت برای امور ساختمانی Download
PPU/C031/1389 نقش ناظرین اداره پالیسی تدارکات موظف در ادارات Download
PPU/C032/1389 ترتیب و تکثیرفورمه جدید پلان تدارکاتی و فورمه نظارت تدارکاتی توسط ادارۀ پالیسی تدارکات در مطابقت با ماده ششم قانون تدارکات Download
فورمه پلان تدارکاتی Download
فورمه نظارت تدارکات Download
PPU/C033/1389  تعدیل متحدالمال شماره:PPU/C025/1388 در رابطه با تصدیق ظرفیت تدارکاتی Download
PPU/C034/1389 تفویض صلاحیت پولی در منظوری قراردادهای تدارکاتی از طرف آمرین اعطآ به واحدهای دومی ادارات مربوط Download
PPU/C035/1389 پیرامون فقره پنجم ماده نهم مصوبه (31) شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان Download
PPU/C036/1389 صدور شرطنامه معیاری امور ساختمانی برای قرارداد های بزرگ Download
PPU/C037/1389 تطبیق جریمه تأخیر در قراردادهای اجناس و امور ساختمانی Download
PPU/C038/1390 موضوع: حضور نماینده اداره پالیسی تدارکات در پروسه استخدام کارمندان کلیدی در ادارات تدارکاتی Download
PPU/C039/1390 تطبیق نهایی سیستم معلوماتی تدارکات Download
PPU/C040/1390 تضاد منافع Download
PPU/C041/1390 تعدیل فقره (4) متحدالمال شماره PPU/C09/1390 اداره پالیسی تدارکات وزارت مالیه Download
PPU/C042/1390 صدور وتکثیر فورمه معیاری تعدیل شده "دعوت به داوطلبی " برای اجناس و امور ساختمانی Download
PPU/C043/1390 صدور وتکثیر سند معیاری تعدیل درخواست نرخ دهی برای اجناس و امور ساختمانی Download
PPU/C044/1391 در مورد پیگیری استفاده از تسهیلات فراهم شده از طرف ARDS در پیشبرد پروسه تدارکاتی  Download
PPU/C045/1391 تصحیح فورمه نمبر ۱۰ اجناس ؛اجازه نامه تولید کننده ؛ در شرطنامه اجناس  Download
PPU/C046/1391 نقش اداره پالیسی تدارکات (تعدیل متحدالمال شماره PPU/C007/1386 ) Download
PPU/C047/1391 طرز استفاده از سیستم مدیریت معلوماتی تدارکات و نشر اعلانات تدارکاتی Download
PPU/C048/1391 راجع ساختن تدارکات مربوط وزارت های دفاع ملی و وزارت امور داخله به دفتر خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان ARDS Download
PPU/C049/1391 در مورد عقد قرارداد های فرعی Download
PPU/C050/1391 شرطنامه معیاری برای تدارک خدمات غیرمشورتی Download
PPU/051/1392 نشر قراردادهای تدارکاتی اعطا شده در ویب سایب ریاست پالیسی تدارکات و ادارات مربوطه Download
PPU/052/1392 سهم گیری شرکت ها و تشبثات کوچک داخلی در پروسه تدارکات عامه Download
PPU/053/1392 مهر و امضای تمام اسناد آفرو ضمایم آن از سوی داوطلبان Download
PPU/054/1392 ترجیح تدارکات از منابع داخلی Download
PPU/055/1392 موارد که باید حین طی مراحل پروسه شرکت های متخلف در نظر گرفته شود Download
فورم D1 Download
PPU/056/1392 تعدیل متحدالمال شماره PPU/C053/1392 مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۰ Download